Områden

Verksamhetsområden

Barmoro & Westlund Advokatbyrå erbjuder expertis inom de flesta verksamhetsområden som till exempel familjerätt, affärsjuridik och arbetsrätt . Vår erfarenhet och vårt engagemang i kombination med förståelse för våra klienters förhållanden, gör oss till rätt advokatbyrå för dig.

Affärsjuridik

Vi kan hjälpa dig med allt från avtalsrätt, köprätt och associationsrätt till konsumenträtt.

Arbetsrätt

Oavsett om ditt ärende gäller frågor om ditt enskilda anställningsförhållande (individuell arbetsrätt) eller frågor om kollektivavtal samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer (kollektiv arbetsrätt) är vi rätt byrå för dig.

Asylrätt

Vi har stor erfarenhet av alla frågor som rör rätten för utländska medborgare att uppehålla sig i Sverige. Kontakta oss om du har frågor kring din ansökan om att arbeta eller starta rörelse samt om att besöka, bo eller få skydd i Sverige och bli svensk medborgare.

Bolagsrätt

På byrån har vi gedigen erfarenhet av bland annat bolagsrätt.

Brottmål

Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Ekonomiska brottmål

Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare och ger rådgivning gällande bland annat brott mot borgenärer, mutor och korruption, skattebrott, bokföringsbrott, insiderhandel och företagshemligheter.

Familjerätt och boutredningar

Inom familjerätten behandlas juridiska frågor om äktenskap, samboende, föräldraskap, arv, testamente och liknande. Vi har den erfarenhet och det engagemang som krävs för att hjälpa just dig med exempelvis tvister om vårdnad och umgänge med barn, boutredningar och bodelningar, upprättande av testamenten, äktenskapsförord och samboavtal. Vi kan även ge dig svar på frågor kring ingående och avslutande av äktenskap och samboförhållande m.m.

Fastighets- och entreprenadrätt

För dig som har frågor om fel i utfört arbete avseende fastighet, lägenhet eller entreprenad.

Försäkring och skadestånd

Försäkringsrätt och skadeståndsrätt omfattar så väl frågor kring försäkringsavtals ingående och tolkning som frågor om skadestånd inom och utom kontraktsförhållanden.

Konkursförvaltning

Vi har mångårig erfarenhet av uppdrag som konkursförvaltare och arbetar dagligen med olika obeståndsrättsliga frågor.

Företagsrekonstruktion och obestånd

Företagsrekonstruktion innebär ett förfarande där en juridisk person, som bedöms ha en god affärsidé men som av någon anledning har råkat i ekonomiskt trångmål, kan rekonstrueras utan konkurs. Vi åtar oss uppdrag som rekonstruktörer och kan ge dig tips och råd angående rekonstruktioner.

Tvistlösning

När meningsskiljaktigheter uppstår om hur ett avtal skall tillämpas/tolkas måste någon form av tvistlösning komma till stånd. Vi kan företräda dig både vid domstolsprocesser och skiljeförfaranden.